نیروگاه های گازسوز

نیروگاه های گازسوز در حال احداث و تجهیز شده توسط شرکت کیا دیزل اسپادان در ایران

ردیفنام پروژهتوان نیروگاه ، مگاواتنوع دستگاهقدرت ، kW  تعداد عملکرد
 1 نیروگاه الغدیر یزد14100014

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
2 نیروگاه جی اصفهان 410004

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
3 نیروگاه سراب 210002

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
4 نیروگاه زنجان 1217127

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
5 نیروگاه شهر صنعتی کرمان 125194813

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
6 نیروگاه ترمینال مشهد 3.417122

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
7 نیروگاه شهر صنعتی اردستان25194813

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
8 نیروگاه شهر صنعتی سیرجان 25194813

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

9 نیروگاه شهر صنعتی زنجان 25194813

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
10 نیروگاه شهر صنعتی کرمان 2 1219486

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus

a