نیروگاه های گازسوز

نیروگاه های گازسوز در حال احداث و تجهیز شده توسط شرکت کیا دیزل اسپادان در ایران

ردیف نام پروژه توان نیروگاه ، مگاوات نوع دستگاه قدرت ، kW   تعداد  عملکرد
 1 نیروگاه الغدیر یزد 14 1000 14

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
2 نیروگاه جی اصفهان 4 1000 4

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
3 نیروگاه سراب 2 1000 2

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
4 نیروگاه زنجان 12 1712 7

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
5 نیروگاه شهر صنعتی کرمان 1 25 1948 13

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
6 نیروگاه ترمینال مشهد 3.4 1712 2

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
7 نیروگاه شهر صنعتی اردستان 25 1948 13

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
8 نیروگاه شهر صنعتی سیرجان 25 1948 13

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus

 

9 نیروگاه شهر صنعتی زنجان 25 1948 13

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus
10 نیروگاه شهر صنعتی کرمان 2 12 1948 6

سنکرون چهارده دستگاه با یکدیگر

اتصال به شبکه سراسری

کنترل از طریق پروتکل modbus

a